کسب و کار

کسب و کار از مهمترین چالش‌های امروز بویژه در کشورهای درحال توسعه است.

یادگیری مفاهیم در این حوزه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توانمندتر شدن جویندگان شغل منجر شود.

کسب و کار شکل جدیدی به خود گرفته و از حالت سنتی به دیجیتال درآمده است.

رشد در این زمینه با حصول اطلاعات و آگاهی امکان پذیر خواهد شد.

مجله تک

به کانال ما بپیوندید و اخبار دسته اول تکنولوژی را قبل از همه مشاهده کند

جوین خروج